Általános szerződési feltételek

A CityDent általános szerződéses feltételei fogászati szűrési szolgáltatások nyújtására

Általános Adatok

A CityDent.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., cégjegyzékszám: 01-09-343802; adószám: 23010471-1-41., mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) az Egészségügyi Szolgáltató és Ügyfél együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között létrejött fogorvosi szűrési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

Egészségügyi szolgáltatás

Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett fogászati szűrési szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére.
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.
A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. A rendelő nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 9:00 órától 18:00 óráig tart. A rendelő hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, esetleges várandósságáról, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a szolgálttás elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely saját, vagy mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

Fogászati szűrési szolgáltatás igénybevételének menete

Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a fogászati szűrési szolgátatásait és biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb eszközöket és anyagokat.

Felek megállapodnak abban, hogy a fogászati szolgáltatások teljesítéséhez az Egészségügyi Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vehet, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet az Ügyfél az a www.fogaszatiszures.hu weboldalon található “Időpont foglalás” menüpontra kattintva online tehet meg.

• Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
• Az Egészségügyi Szolgáltató fogászati szűrés tevékenységét www.fogaszatiszures.hu oldalon található, az Ügyfél által a foglalás során megjelölt szűrési csomag alapján végzi. A foglalásban megjelölt szűrési csomagtól az Egészségügyi Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban minden esetben köteles erről előzetesen az Ügyféllel egyeztetni.

Díjfizetés

Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, a szolgáltásait az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Egészségügyi Szolgáltató hatályos árlistája a https://fogaszatiszures.hu/fogaszati-szures-arak címen érhető el.
Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve az Egészségügyi Szolgáltató ügyfélszolgálatától.
Az Egészségügyi Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.
Az Ügyfél a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:
• készpénzben, vagy
• bankkártyával.

Felelősség

Egészségügyi Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szűrési szolgáltatás nyújtásával vagy az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete magatartásával állnak összefüggésben.
A szűrési illetőleg egyéb szolgáltatás közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az Ügyfél által kért szolgáltatás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.
Az Egészségügyi Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy egyéb, az Egészségügyi Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF az Egészségügyi Szolgáltatató jelen szabályzat 2. pontjában megnevezett fogászati szolgáltatásaira terjed ki.
Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel az Egészségügyi Szolgáltatató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
Az Egészségügyi Szolgáltatató bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a honlapján (https://fogaszatiszures.hu/) teszi közzé.

Vegyes rendelkezések

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat az Egészségügyi Szolgáltatató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és az Egészségügyi Szolgáltató érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF 2021. január 21. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2021. január 20.